Zvýšte si komfort v dome
s pomocou riadeného vetrania

GDPR

GDPR

 

Spoločnosť Rekros s.r.o. , sídlom Miloslavov 1760 900 42 Miloslavov, IČO: 51 314 789, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 125681/B, e-mail: info@vetranie-dantherm.sk, internetová stránka: www.vetranie-dantherm.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

 

Na zasielanie informácií o vlastných produktoch, službách, odborných publikáciách, vedeckých a nových poznatkoch, projektoch, reklamných informáciách a komunikácii prevádzkovateľa s dotknutou osobou (marketingové účely) je potrebný Váš súhlas s prijímaním týchto informácií. V prípade Vášho udelenia súhlasu, spoločnosť Rekros, s r.o. pri zasielaní reklamy emailom využíva Vaše meno, priezvisko, telefonne cislo a e-mail.

 

Účelom spracovania údajov je zasielanie marketingových informácií v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie marketingových informácií a bez ich poskytnutia uvedené informácie neobdržíte.

 

Osobné údaje budú uchované po dobu 4 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Spoločnosť Rekros, s r.o. nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti Rekros, s r.o. máte právo:

 

  1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  2. namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  3. namietať prenosnosť osobných údajov;
  4. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti Rekros s.r.o. , sídlom Miloslavov 1760 900 42 Miloslavov, alebo e-mailom na adresu info@vetranie-dantherm.sk.

KONTAKTUJTE NÁS

* Vyplňte prosím všetky hviezdičkou označené položky

REKROS s.r.o., experti
v oblasti rekuperácie ...